Meccanoid robot

De techniekmensen van de Vuurvlinder hebben een prijs gewonnen: een meccanoid robot.
Deze robot is maandag 6 febr.op school gebracht. De mensen van het ict bedrijf Your Partner, hebben ochtends de robot samen met de kinderen in elkaar zetten. dat was een klus van een hele ochtend. Rond half 12 was de robot klaar en werd deze officieel aan de school overhandigd.

 


Meccanoid robot

Lego League regionaal 2016

Zaterdag 9 december was de Lego League regionaal. Om kwart over 8 vertrokken Ilona, Sanne,
Manon en Lente (groep 8) en Niels en Lennart (groep 7) vanaf de Vuurvlinder richting Hanze
Hogeschool. Hier werd de Lego league gehouden. Henk en Wim Hommes hebben deze groep
leerlingen een heel jaar lang begeleid om twee robots te bouwen en te programmeren. Samen met
deze groep en hun ouders hebben ze de hele dag in de Hanze Hogeschool doorgebracht. Ze streden
daar tegen 26 andere teams, waarvan 90 % van het Voortgezet Onderwijs kwam en dus al veel ouder
was. Ons team moest 4x in de “arena” met hun robot missies volbrengen. Met deze missies konden
ze punten verdienen. De robot moest allerlei parcourtjes rijden, diertjes of steentjes verplaatsen, iets
laten draaien, een beestje op een huisje plaatsen, enz. Ons team deed het fantastisch! Ze haalden 78
punten en belandden daardoor op de 6e plaats!! Een super prestatie van de kinderen, onder
begeleiding van Henk en Wim. Daarnaast moesten zij nog een presentatie geven voor een jury: ze
hebben leuke innovatieve ideeën gepresenteerd. Ze moesten als team met vormen voorbeelden van
dieren na leggen. Hierbij ging het om de teamgeest. Dat deden ze als een echt team. Ook moesten ze
nog een presentatie over hun robots geven en uitleggen hoe ze hieraan hebben gewerkt. Kortom,
deze 6 leerlingen hebben deze dag, samen met hun begeleiders, een geweldige prestatie geleverd.
Er werd afgesloten met een heerlijk muzikaal feestje, met dans en polonaise!Lego League regionaal 2016

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht

 

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. Met het plaatsen van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen en medewerkers behartigen en beschermen. Dat een directie hiertoe bevoegd is blijkt uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit protocol is goedgekeurd door de MR.

De afspraken met betrekking tot het gebruik van camera’s zijn de volgende:

Informatie

Bij alle ingangen van het schoolgebouw en bij vandalisme gevoelige plaatsen rondom de school waar de camera’s zijn opgehangen, is kenbaar gemaakt dat er op de Kindcentra Olingertil en OPwierde gebruik gemaakt wordt van cameratoezicht (wettelijke meldingsplicht).

De beelden worden permanent opgenomen.

Er is sprake van live beelden en van opgenomen beelden.

 

Zichtbaarheid camera’s

 • De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s..

 

Het doel van cameratoezicht

 • Bewaking in verband met toegang en schade door vandalisme en diefstal
 • 24 Uur toezicht
 • Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest.
 • Bevorderen van het gevoel van veiligheid
 • Preventie van onwenselijk gedrag
 • Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten
 • Ter beveiliging van dure gebruiksgoederen
 • conflicten tussen kinderen op te lossen,
 • schade veroorzaakt tijdens de pauzes te verhalen op “ leerlingen ”,
 • de oorzaak van ongevallen / opgelopen letsel  te achterhalen.

 

Bewaartermijn beelden

 • De camerabeelden worden na schooldagen maximaal 5 dagen bewaard. Indien er in de periode geen incidenten hebben plaatsgevonden of zijn gemeld bij een van de conciërges of een van de leidinggevenden van het Kindcentrum, worden de beelden verwijderd. In weekenden en vakanties gaat de termijn van 5 dagen in, gerekend vanaf de eerste schooldag na het weekend of de vakantie.
 • Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld bewaard, edoch niet langer dan 4 weken (wettelijke termijn).
• Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn van vier weken is dan niet van toepassing.

Incidenten die het bewaren van beelden noodzakelijk maken, worden geregistreerd en gedocumenteerd in een logboek. Als beelden van een incident worden bekeken, wordt daarvan melding gemaakt in een logboek. Het logboek wordt beheerd door de conciërges.

 

Bekijken van beelden

 • Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven worden door een van de leidinggevenden van het Kindcentrum .
 • De opgeslagen camerabeelden kunnen uitsluitend in opdracht van en in het bijzijn van een lid van een van de conciërges of een van de leidinggevenden bekeken worden.
 Actuele camerabeelden mogen alleen met toestemming van een van de conciërges of een van de leidinggevenden bekeken worden.
 • Ter beoordeling aan een van de leidinggevenden en in aanwezigheid van een van de leidinggevenden kunnen beelden bekeken worden door belanghebbenden.

Belanghebbenden zijn slachtoffers in de zin van een vorm van agressie of geweld:  fysiek geweld: o.a. schoppen, slaan, verwonden, vastgrijpen
 psychisch geweld: o.a. lastig vallen, bedreigen, achtervolgen
 seksueel geweld: o.a. ongewenste intimiteiten

vernieling en/of diefstal van eigendommen

 

Beheer systeem

 • Medewerkers van de Dienst ICT/Facilitair zijn alleen gerechtigd benodigde software te installeren en te controleren op het functioneren van het systeem. Bekijken van beelden is niet toegestaan.
• De Dienst ICT/Facilitair rapporteert halfjaarlijks over het functioneren van de beeldregistratie en het bewaren van beelden.

 

Informatie aan ouders

 • Ouders van een kind dat een incident meldt dat het bekijken van camerabeelden noodzakelijk maakt, worden hiervan door een van de leidinggevenden op de hoogte gesteld.
 • Indien een leerling, in het belang van het oplossen van een incident, wordt verzocht camerabeelden te bekijken, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.
 • Ouders van een leerling die na het bekijken van de camerabeelden als “dader” geïdentificeerd wordt, worden hiervan door een van de leidinggevenden op de hoogte gesteld en hebben het recht de beelden binnen de bewaartermijn uit dit protocol te bekijken.
 • Camerabeelden die een incident registeren, dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt, kunnen desgevraagd door de politie bekeken worden. Betrokken leerlingen en ouders worden hierover geïnformeerd.

 

Overige bepaling

 • In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslissen de leidinggevenden..
 • Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, wordt de voorzitter van de MR hiervan op de hoogte gesteld.

 

Dit document is :

Opgesteld door directie Kindcentra Opwierde en Olingertil.

Besproken in en goedgekeurd door de MR van de geledingen in de beide Kindcentra

Vastgesteld in juni 2016