Wie doet wat op De Vuurvlinder?

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is zij adviseur van de medezeggenschapsraad, bewaker van het onderwijsleerproces en helpdesk bij problemen. De directeur steunt, volgt en begeleidt de leerkrachten en faciliteert hen en de kinderen door een efficiënte inzet van financiën en middelen.

Intern begeleider

De Vuurvlinder heeft twee intern begeleiders. Eén voor de groepen 1 t/m 3 en één voor de groepen 4 t/m 8. Zij zijn er voor de leerlingen die speciale aandacht en zorg nodig hebben. Ze maken samen met de groepsleerkracht werkplannen voor deze kinderen. De intern begeleiders coördineren voor het team alle zaken rondom de zorg en coachen de leerkrachten hierbij.

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Maar daarnaast zijn leerkrachten ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Door te observeren en te analyseren of een kind vooruitgang boekt en bereid is om nieuwe dingen te leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken zij waar de obstakels zitten en maken ze (eventueel samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn daarnaast de contactpersonen voor de ouders.

Een aantal leerkrachten vervult de taak van bouwcoördinator, taalcoördinator, rekencoördinator, ICT-coördinator of cultuurcoördinator. Zij zorgen in hun specifieke taakgebied voor initiatieven en werken beleidsvoornemens uit op de werkvloer.

Ondersteunend personeel

Bij ons op school hebben we een onderwijsassistent in vaste dienst. In het kader van de werkdrukverlagende middelen is de school in de gelegenheid om nog een onderwijsassistent in dienst te nemen. Onderwijsassistenten verrichten ondersteunende werkzaamheden in de groepen. De conciërges assisteren de directeur en het team bij diverse werkzaamheden.