De medezeggenschapsraad bestaat uit gekozen leden vanuit de leerkracht- en oudergeleding. De MR praat mee over alle personele en beleidsmatige zaken op school en heeft daarin adviesrecht of instemmingsrecht.